Skelbimas įkeltas 2023-11-13
Skelbimą peržiūrėjo 4

Nuomojamos komercinės patalpos Vilniaus g., Senamiestis, Vilniaus m. 2 913 €

26.69 €/m2
Įsiminė 0
Plotas 109.13 m2
Aukštas 1/2

Statusas Aktyvus
Objekto tipas Komercinės patalpos
Statybos metai 1940
Įrengimo lygis Kita
Šildymas Kitas
Pastato tipas Mūrinis
Paskirtys Kitos paskirties
Pardavimas ar nuoma Nuoma

  • Įėjimas iš gatvės

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuomoja negyvenamąsias patalpas Vilniaus g. 22-3, Vilniuje, viešo konkurso būdu Dainyklai (registracija 2023 m. gruodžio 4 ir 5 d., el. varžymasis 2023 m. gruodžio 11 ir 12 d., laimėtojo paskelbimas 2023 m. gruodžio 15 d.)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 5 metams viešo konkurso būdu išnuomoja Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 109,13 (vieno šimto devynių ir trylikos šim-tųjų) kv. m negyvenamąsias patalpas (unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002), pažymėtas plane in-deksais 4-(1-6), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų indeksais 4-(7, 8), Vilniaus g. 22-3, Vilniuje, esančias pastato (unikalus Nr. 1094-0441-8020), pažymėto plane indeksu 2B2/p, pirmame aukšte (toliau – Patalpos), maitinimo ir gėrimų teikimo bei kūrybinėms, meninėms ir pramogų organizavimo veikloms. Pradinė kaina 2 913 Eur už visą nuomojamą plotą. Pradinis įnašas 8739 Eur. PVM netaikomas.

Patalpų nuomos sutartyje bus numatytos papildomos sąlygos, kad konkurso laimėtojas pri-valo:

1. Patalpose vykdyti viešo maitinimo vietose (baruose) vykdomą veiklą ir organizuoti viešą kūrinių atlikimą, t. y. kūrinio vaidinimą ir (ar) dainavimą, ir (ar) grojimą, ir (ar) deklamavimą, ir (ar) skaitymą, ir (ar) šokį, ir (ar) kitą kūrinio viešą atlikimą tiesiogiai (gyvas atlikimas) arba pasitelkus bet kokias priemones ar įrangą (toliau – viešas kūrinių atlikimas);

2. užtikrinti, kad Patalpose bent 100 kartų būtų suorganizuota viešų kūrinių atlikimų per kalendorinius metus, tačiau ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę, pirmenybę skiriant viešo atlikimo įvairovei (kūrinių atlikimo formos privalo būti skirtingos) ir kokybei, naujų talentų iniciatyvų skatinimui. Į viešą kūrinių atlikimą neįeina didžėjaus leidžiama foninė muzika (fonograma) ir karaokė. Išimtiniais atvejais dėl objektyvių priežasčių, iš anksto gavus nuomos sutarties priežiūros darbo grupės sutikimą, viešas kūrinių atlikimas gali būti ribojamas;

3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal visus nustatytus techninius reikalavimus viešam kūrinių atlikimui Patalpose įrengti sceną su pakyla ir nuolatine garso sistema bei užtikrinti garso režisieriaus garso valdymą (pagal poreikį);

4. užtikrinti, kad Patalpose esančios sėdimos vietos viešo kūrinių atlikimo metu būtų orientuotos į sceną (atlikėją (-us);

5. viešojoje erdvėje skelbti planuojamų viešo kūrinių atlikimo renginių planą, saugoti renginių istoriją ne mažiau kaip 2 metus;

6. bendradarbiauti su Vilniaus miesto savivaldybe ir (ar) jos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vykdant inciatyvas įvairiose socialinėse srityse (pavyzdžiui: prisijungti prie socialinių akcijų kabinant plakatus Patalpose, dalyvaujant mokymuose, teikti reikiamus duomenis ir pan.);

7. užtikrinti veiklų vykdymą bent nuo penktadienio 18 val. iki šeštadienio 6 val. ir nuo šeštadienio 18 val. iki sekmadienio 6 val.;

8. suteikti galimybę lankytojams gauti maitinimo paslaugas (bent užkandžius) ir nemokamai geriamąjį (stalo) vandenį bet kuriuo savo darbo metu;

9. atsižvelgiant į tai, kad pastato Vilniaus g. 22-3 antrame aukšte veiklas vykdys kiti Vilniaus miesto savivaldybės patalpų naudotojai, o į antrą pastato aukštą patenkama per Patalpas:

9.1. pastato antro aukšto naudotojams užtikrinti neribojamą patekimą į antrą aukštą, nebent nuomininkas ir antro aukšto naudotojai susitars kitaip;

9.2. užtikrinti nuolatinę Patalpų stebėseną ir saugumą, be kita ko, ir vaizdo kameromis Patalpose (nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir (ar) kitų teisės aktų, suteikiant valstybės institucijoms ar priežiūros darbo grupei pareikalavus raštu galimybę susipažinti su vaizdo įrašais ar kita turima informacija);

9.3. užtikrinti savo turto saugumą;

9.4. užtikrinti, kad darbo dienomis darbo metu, t. y. iki 18 val., Patalpose vykstančios veiklos netrukdytų antro aukšto naudotojams;

10. pradėti savo veiklą per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. Dėl objektyvių nuo nuomininko valios nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 2 mėnesiams Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

11. suderinti su nuomos priežiūros darbo grupe savo veiklos koncepciją ir maitinimo vietos (baro) pavadinimą pastato išorėje ir Patalpų viduje;

12. sudaryti sąlygas nuomos sutarties priežiūros darbo grupei susipažinti su paslaugų sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su nuomos sutartimi, turto valdymu, naudojimu ir administravimu.

Kitos konkurso ir nuomos sutarties nuostatos:

1. Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį nuomininkui nevykdžius bent vienos iš aukščiau 1, 3–12 punktuose nustatytos sąlygos arba bent 3 kartus per metus 2 savaites iš eilės nevykdant viešo kūrinių atlikimo organizavimo veiklos;

2. Nuomininkas, 2 savaites iš eilės nevykdantis viešo kūrinių atlikimo organizavimo veiklos, moka vieno mėnesio nuomos baudą, išskyrus, jei minėta veikla būtų neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos, trečiojo asmens ar valdžios institucijų kaltės;

3. Nuomininkas be išimčių vykdantis visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus ir organizuojantis daugiau kaip 150 kartų viešų kūrinių atlikimų per kalendorinius metus gali būti atleidžiamas nuo nuomos mokesčio ne daugiau kaip vieną mėnesį per kalendorinius metus;

4. Tarp nuomininko ir antro aukšto naudotojų kilę konfliktai sprendžiami nuomos sutarties priežiūros darbo grupėje.

Registruodamasis į Nuomos e. konkursą dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas). Įgaliojimą atstovauti konkurse.

2. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.

3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 "Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos" patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį.

5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

6. Užpildyta ir pasirašyta Potencialaus nuomininko (fizinio ar juridinio asmens) reputacijos vertinimo anketa https://aktai.vilnius.lt/document/30384902;

7. Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su:

7.1. mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);

7.2. socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).

8. Banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 4010 0424 0397 3788 AB Luminor banke (kodas 40100) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai. Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, lieka nuomotojui kaip sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ir grąžinamas pasibaigus sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, su sąlyga, kad nuomininkas tinkamai vykdė sutarties sąlygas. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso ir pateikus raštišką prašymą grąžinti pradinį įnašą, jis yra grąžinamas į prašyme nurodytą sąskaitą.

9. Jei reikalinga, pateikiami kiti prie konkurso sąlygų nurodomi dokumentai.

Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu). Privalomos konkurso sąlygos, patvirtintos 2023-10-25 Tarybos sprendimu Nr. galima rasti čia: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/finansai-ir-turtas/turtas/nuomojamas-nt/viesas-nt-nuomos-konkursas/.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties Tvarkos aprašo 25 punkte nustatytu laiku, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas.

Būtina registracija telefonu (8 5) 211 2206 dėl apžiūros. Patalpų apžiūra galima:

2023-11-15 10 val.

2023-11-20 15 val.

2023-11-23 10 val.

2023-11-27 15 val.

2023-11-29 10 val.

2023-12-01 12 val.

Nuomos konkursas bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Dalyvių registracijos trukmė (d. d.) – 2.

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė (d. d.) – 3.

Pradinis įnašas grąžinamas nelaimėjusiems.

Registravimo mokestis – 20 Eur (negrąžinamas).

Dalyvių registracijos pradžia (data ir laikas) – 2023-12-04 0.00 val.

Dalyvių registracijos pabaiga (data ir laikas) – 2023-12-05 23.59 val.

Nuomos e. konkurso pradžia (data ir laikas) – 2023-12-11 9.00 val.

Nuomos e. konkurso pabaiga (data ir laikas) – 2023-12-12 13.59 val.

Konkurso nuoroda: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=280313&number=253674

Teirautis dėl objekto
Ramunė Abukauskienė
Teirautis dėl objekto
Ramunė Abukauskienė
Daugiau apie mane
Planuok apžiūrą