Taisyklės ir sąlygos


PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra laikytina sutartimi tarp UAB Realu LT (toliau – Bendrovė) ir Bendrovės kliento ir nustato Bendrovės ir Bendrovės kliento tarpusavio teises bei pareigas, Paslaugų įsigijimo, apmokėjimo ir teikimo sąlygas bei reguliuoja kitus su paslaugų teikimu susijusius klausimus interneto svetainėje www.realu.lt (toliau – Svetainė).

2. Šios Taisyklės yra taikomos visų Bendrovės paslaugų teikimo klientui atvejais. Sutartiniams santykiams tarp Bendrovės ir Bendrovės kliento gali būti taikomos kitos papildomos specialiosios paslaugų teikimo taisyklės, nurodytos konkretaus paslaugų užsakymo metu. Esant prieštaravimams tarp šių Taisyklių ir specialiųjų paslaugų teikimo taisyklių, prioritetas teikiamas specialiosioms paslaugų teikimo taisyklėms.

3. Sutartiniams santykiams tarp Bendrovės ir Bendrovės kliento taip pat yra taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

4. Naudodamiesi Svetaine ir Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams, tampa dalinai ar visiškai negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.

6. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

6.1. Bendrovė – UAB Realu LT, juridinio asmens kodas 306018428, buveinė adresu Savanorių pr. 1, Vilnius 

6.2. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Svetaine ir Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

6.3. Klientas vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) naudojasi Svetaine, Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

6.4. Klientas verslininkas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys, savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais naudojasi Svetaine, Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

6.5. Paskyra – Svetainėje sukurta Kliento paskyra, kurioje yra prieinama informacija apie Klientui suteiktas paslaugas, pateikiami Paslaugų užsakymai ir kt.

6.6. Paslaugos – Svetainėje ir kitose Bendrovės administruojamose platformose teikiamos atlygintinės ir neatlygintinės paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant Kliento verslininko Paskyros sukūrimas, Skelbimo paskelbimu Svetainėje ir kitose Bendrovės administruojamose platformoje, reklamos paslaugų ir kitų paslaugų teikimu Svetainėje).

6.7. Skelbimas – skelbimas apie parduodamą ir / ar nuomojamą nekilnojamojo turto objektą.

6.8. Skelbimo paskelbimo paslauga – Bendrovės teikiama paslauga, kurios metu Bendrovė svetainėje ir kitose Bendrovės administruojamose platformose (priklausomai nuo paslaugų apimties) paskelbia ir paviešina Kliento sukurtą Skelbimą.

6.9. Reklamos paslauga – Bendrovės teikiama paslauga, kurios metu Bendrovė Svetainėje ir kitose Bendrovės administruojamose platformose paviešina ir reklamuoja informaciją apie Kliento profesinę veiklą, dalinasi Kliento kontaktiniais duomenimis ir / ar kitaip reklamuoja Klientą (priklausomai nuo paslaugų apimties).

6.10. Sutartis – tarp Bendrovės ir Kliento vartotojo arba Bendrovės ir Kliento verslininko sudaryta paslaugų teikimo sutartis šių Taisyklių pagrindu.


II. SKYRIUS

KLIENTO PASKYRA

7. Klientas vartotojas Paskyrą Svetainėje gali sukurti užpildęs Svetainėje pateiktą registracijos formą. Kliento verslininko paskyra yra sukuriama kreipiantis atskirai į Bendrovę ir įvykdžius Bendrovės instrukcijas.

8. Klientas įsipareigoja visais atvejais pateikti tikslius ir teisingus duomenis Paskyros registracijos metu. Pasikeitus nurodytiems duomenims, Klientas įsipareigoja nedelsiant atnaujinti duomenis savo Paskyroje. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl teisinių pasekmių, kurios atsirado / atsiras dėl to, jog Klientas nėra pateikęs ar nepateikė tikslių ir teisingų duomenų Paskyroje.

9. Registruodamas Paskyrą Svetainėje, Klientas patvirtina, kad:

9.1. Yra veiksnus fizinis asmuo;

9.2. Kliento verslininko atveju, turi visus įgaliojimus ir leidimus atstovauti Klientą verslininką juridinį asmenį, kurio vardu sukuriama Paskyra;

10. Kliento prie Paskyros prisijungimo duomenys yra el. pašto adresas ir Kliento sukurtas individualus slaptažodis. Klientas turi galimybę prie Paskyros jungtis naudojant Google įrankį. Tokiu atveju, Kliento prie Paskyros prisijungimo duomenys yra Google paskyros duomenys (el. paštas adresas ir kiti duomenys).

11. Prisijungimo prie Paskyros slaptažodis turi atitikti šiuos reikalavimus:

11.1. turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 8 simbolių, susidedančių iš didžiųjų raidžių, mažųjų raidžių ir skaičių;

11.2. neturi būti sudarytas iš elementų, kuriuos galima lengvai atspėti arba nustatyti, pasinaudojant su konkrečiu asmeniu susijusia informacija, pavyzdžiui, vardu, telefono numeriu, gimimo data ir pan.;

11.3. neturi būti sudarytas iš kelių iš eilės einančių tokių pat skaitinių ar raidinių ženklų.

12. Rekomenduotina Paskyros slaptažodžius keisti ne rečiau nei kas tris mėnesius.

13. Kliento Paskyrą bet kuriuo metu galima ištrinti pateikus atskirą prašymą Bendrovei. Kliento Paskyros ištrynimas tuo pačiu reiškia Sutarties nutraukimą.

14. Ištrynus Kliento Paskyrą, Kliento Paskyroje patalpinti duomenys yra saugomi 3 mėnesius nuo Kliento Paskyros ištrynimo. Per šį laikotarpį, Klientas gali paprašyti atkurti Paskyrą. Paskyros duomenų ištrynimas neturi įtakos kitų Kliento asmens duomenų tvarkymui, kaip tai nurodyta Bendrovės Privatumo politikoje.


III. SKYRIUS

PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

15. ¬¬¬Pateikti Paslaugų užsakymą Svetainėje gali bet kuris užsiregistravęs (susikūręs) Paskyrą Klientas.

16. Svetainėje Klientai gali paskelbti Skelbimus, peržiūrėti ir / ar skaityti kitų Klientų paskelbtus Skelbimus, pirkti iš Bendrovės Reklamos paslaugas ir / ar naudotis kitomis Bendrovėmis Paslaugomis.

17. Bendrovės teikiamos Paslaugos nėra niekaip susijusios su konkrečiu nekilnojamojo turto objekto, paslaugų teikimo ir / ar kitokio pobūdžio  sandoriu tarp Klientų ar Klientų ir trečiųjų asmenų, t. y. jokiu atveju Bendrovė neveikia kaip Kliento ar trečiojo asmens tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas. 

18. Klientas visais atvejais Svetainėje, užsisakydamas Paslaugas veikia savarankiškai ir savo laisva valia.

19. Bet koks informacijos paskelbimas ir / ar padarymas viešai prieinama Svetainėje ar kitose Bendrovės administruojamose platformose nėra ir negali būti laikoma Bendrovės pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

20. Norint sudaryti Sutartį dėl Paslaugų teikimo, Klientas vartotojas, atlikdamas Svetainėje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Svetainėje pateiktą informaciją, turi pateikti Paslaugų užsakymą Bendrovei.

21. Kliento vartotojo vardu pateikiamas Paslaugų užsakymas, prieš jo apdorojimą Bendrovėje ir patvirtinimą, turi būti Kliento vartotojo patvirtinamas, paspaudus Svetainės nuorodą „Aktyvuoti skelbimą“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento vartotojo valią užsisakyti paslaugą). Patvirtintas Paslaugos užsakymas reiškia, kad užsakymas yra pateiktas apdoroti Bendrovėje ir pateiktas apmokėjimui (atlygintinių Paslaugų atveju).

22. Patvirtinus Paslaugos užsakymą, Klientas vartotojas nukreipiamas apmokėjimo atlikimui į Bendrovės partnerių interneto svetainę. Apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą mokėjimo atlikimo metu galite susipažinti Bendrovės Privatumo politikoje. 

23. Kliento vartotojo patvirtinto Paslaugų užsakymo pateikimas apmokėjimui ir Bendrovei apdorojimui, reiškia Kliento vartotojo valią, laikantis Taisyklių nuostatų, sudaryti Sutartį dėl Paslaugų įsigijimo Svetainėje.

24. Kliento vartotojo ir Bendrovės Sutartis dėl konkrečių Paslaugų teikimo pagal Taisykles yra laikoma sudaryta ir patvirtinta nuo to momento, kai Bendrovė faktiškai gauna apmokėjimą už Paslaugas.

25. Kliento verslininko ir Bendrovės Sutartis dėl Paslaugų teikimo pagal Taisykles yra laikoma sudaryta ir patvirtinta nuo to momento, kai Bendrovė sukuria Kliento verslininko Paskyrą Svetainėje. Kliento verslininko ir Bendrovės sudaryta Sutartis yra neterminuota, kurios pagrindu Klientas verslininkas gali pateikti Paslaugų užsakymą Bendrovei.

26. Norint pateikti Paslaugų užsakymą sudarytos Sutarties pagrindu, Klientas verslininkas turi atlikti Svetainėje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekti kitą Svetainėje pateiktą informaciją.

27. Kliento verslininko vardu pateikiamas Paslaugų užsakymas, prieš jo apdorojimą Bendrovėje ir patvirtinimą, turi būti Kliento verslininko patvirtinamas, paspaudus Svetainės nuorodą „Aktyvuoti skelbimą“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento verslininko valią užsisakyti paslaugą). Patvirtintas Paslaugos užsakymas reiškia, kad užsakymas yra pateiktas apdoroti Bendrovėje.

28. Visais atvejais, prieš Paslaugų užsakymo patvirtinimą, Klientas savo atsakomybe privalo susipažinti su galiojančia aktualia Taisyklių redakcija (Sutarties nuostatomis).

29. Paslaugos terminas yra nurodytas Paslaugų užsakyme. Klientas įsipareigoja naudotis Paslauga visą nurodytą Paslaugos terminą. Jei Paslaugos teikimas nutrūksta anksčiau (pavyzdžiui, Klientas pats nutraukia Paslaugos teikimą, Paslaugos teikimas yra sustabdomas dėl Kliento kaltės), Klientui pinigai už suteiktą Paslaugą nėra grąžinami ir nėra perkeliami kitos Paslaugos apmokėjimui.


IV. SKYRIUS

PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

30. Paslaugų kainos Svetainėje ir Paslaugų užsakyme nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta. Jei nenurodyta kitaip, Paslaugos kaina yra nurodyta kartu su mokesčiais (apima mokesčius), įskaitant PVM ir kitus mokėtinus mokesčius (jeigu jie taikomi).

31. Atskirų Paslaugų atveju, Bendrovė gali pritaikyti konkrečias nuolaidas ar akcijas Paslaugų užsakymui.

32. Klientas vartotojas savo pasirinkimu atsiskaito už įsigijimas Paslaugas išankstinio apmokėjimo už Paslaugas būdu, pasirinkdamas vieną iš Bendrovės ir Bendrovės partnerių nurodytų būdų. Atliekant apmokėjimą, Klientas vartotojas yra nukreipiamas į Bendrovės partnerių svetainę mokėjimui atlikti.

33. Kliento verslininko ir Bendrovės sudarytos Sutarties pagrindu, Klientui verslininkui yra suteikiama teisė neterminuotai naudotis sukurta Kliento verslininko Paskyra, atlikti kitus Svetainėje veiksmus, užsisakyti kitas Bendrovės atlygintines Paslaugas. Sudarytos Sutarties pagrindu, Klientas verslininkas įsipareigoja mokėti Bendrovei mėnesinį paslaugų mokestį pagal Bendrovės pateiktą sąskaitą – faktūrą. Informacija apie paslaugos mokestį yra pateikiama Svetainėje ir / ar atskirame Bendrovės pranešime. Klientui verslininkui sudarius Sutartį iki einamojo mėnesio 15 dienos, taikomas pilnas mėnesinis paslaugos mokestis. Klientui verslininkui sudarius Sutartį po einamojo mėnesio 15 dienos, tenka pareiga sumokėti Bendrovei pusę pirmo mėnesio mokesčio už teikiamas paslaugas. 

34. Mėnesinis mokestis už paslaugas Bendrovei yra mokamas tik už Kliento verslininko Paskyros sukūrimą ir naudojimą. Klientas verslininkas, naudodamasis Paskyra, turi teisę pateikti užsakymą dėl papildomų atlygintinių Paslaugų teikimo, nurodytų Bendrovės Svetainėje. 

35. Klientas verslininkas atsiskaito už visas Paslaugas, pasirinkdamas vieną iš Bendrovės ir Bendrovės partnerių nurodytų būdų.

36. Klientas verslininkas savo pasirinkimu gali atsiskaityti už įsigyjamas Paslaugas išankstinio apmokėjimo už Paslaugas būdu, pasirinkdamas vieną iš Bendrovės ir Bendrovės partnerių nurodytų būdu. Atliekant mokėjimą, Klientas verslininkas yra nukreipiamas į Bendrovės partnerių svetainę mokėjimui atlikti.

37. Klientas verslininkas savo pasirinkimu gali atsiskaityti už įsigijimas Paslaugas periodinio mokėjimo būdu pagal Bendrovės pateiktą sąskaitą – faktūrą. Bendrovė pateikia sąskaitą – faktūrą einamojo mėnesio pirmą dieną, kurioje yra pateikiama visa informacija apie praėjusį mėnesį suteiktas Klientui verslininkui Paslaugas, jų kainą ir mokėtiną sumą. Klientas verslininkas turi pareigą tinkamai atsiskaityti su Bendrove sąskaitoje – faktūroje nurodytais mokėjimo terminais.

38. Klientas verslininkas savo pasirinkimu gali atsiskaityti už įsigijimas Paslaugas Bendrovės sukurtų taškų pagalba. Bendrovės taškus galima įsigyti išankstinio apmokėjimo būdu. Kliento verslininko įsigyti Bendrovės taškai yra patalpinami Kliento verslininko Paskyros piniginėje. Bendrovės 1 taško vertė yra 1 euras.

39. Kiekvienu atveju, Bendrovė sąskaitą – faktūrą Klientui pateikia Kliento paskyroje.

40. Laikantis šių Taisyklių, Klientas sutinka ir neprieštarauja, jog sąskaitos – faktūros Klientui atskirai popierinėje formoje pateikiamos nebus. Klientas sutinka gauti elektronines sąskaitas – faktūras už suteiktas Paslaugas Kliento Paskyroje ar Kliento nurodytu el. pašto adresu. Kliento el. pašto adresu sąskaitos – faktūros bus pateikiamos tik tais atvejais, kai Klientas atskirai to paprašys.

41. Bendrovė bet kuriuo metu turi teisę pakeisti Paslaugų kainas. Pakeistos Paslaugų kainos neturės įtakos teikiamoms Paslaugoms (už kurias jau yra atsiskaityta). Bet koks Paslaugų kainos pakeitimas pradeda galioti nuo kito mėnesio pirmos dienos (neterminuotos Sutarties dėl Paslaugų teikimo atveju) arba kito konkrečios Paslaugos užsakymo momento. Bendrovė įsipareigoja informuoti Klientą apie pasikeitusias Paslaugų kainas ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki Paslaugų kainų pakeitimo Kliento Paskyroje nurodytu el. pašto adresu arba pateikiant informaciją Svetainėje arba Paskyroje.


V. SKYRIUS

KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

42. Klientas atsako už visus savo veiksmus atliktus naudojantis Svetaine ir Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

43. Klientas įsipareigoja:

43.1. Teikti tikslius ir teisingus duomenis sukuriant Paskyrą Svetainėje, sukuriant Skelbimą ir / ar naudojantis kitomis Bendrovės paslaugomis;   

43.2. Savo veiksmais naudojantis Svetaine ir / ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis neatlikti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir / ar kituose teisės aktuose numatytų nusikalstamų veikų, taip pat neatlikti jokių kitų veiksmų, kurie pakenktų ar galėtų pakenkti Bendrovės, kitų Klientų ir / ar trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams;

43.3. Naudojantis Svetaine ir / ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis, nenaudoti nesaugių, nepatikrintų kompiuterinių ir / ar mobilių įrenginių, programinės įrangos, kurie gali pakenkti Svetainės įprastiniam funkcionavimui ir / ar Bendrovei;

43.4. Neskelbti ir neviešinti informacijos Svetainėje, kurioje yra pateikta informacija apie Bendrovės tiesioginius ir netiesioginius konkurentus, jų teikiamos paslaugas. Bendrovės konkurentais laikomi fiziniai ir / ar juridiniai asmenys, kurių pagrindinė ir / ar šalutinė veikla apima įskaitant, bet neapsiribojant skelbimų, susijusių su nekilnojamojo turto objektais, viešinimą, nekilnojamojo turto sektoriaus paslaugų teikėjų paslaugų reklamos paslaugas ir kt.;

43.5. Nerinkti ir nekaupti Bendrovės kitų Klientų duomenų. 

43.6. Neatskleisti jokiam trečiajam asmeniui Paskyros prisijungimo vardo ir slaptažodžio.

44. Skelbimo paskelbimo paslaugos atveju, Klientas įsipareigoja:

44.1. Pateikti teisingą ir tikslią informaciją apie nekilnojamojo turto objektą;

44.2. Užtikrinti, jog Skelbime pateikiama informacija nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

44.3. Užtikrinti, jog Skelbime patalpinamos nuotraukos ar kiti vizualiniai kūriniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ir neturtinių teisių;

44.4. Užtikrinti ir įsitikinti, jog nekilnojamojo turto objekto savininkas turi teisę sudaryti sandorį nurodytą Skelbime;

44.5. Pateikti realią nekilnojamojo turto pardavimo ir / ar nuomos kainą, nurodyti tikslų nekilnojamojo turto adresą ir būklės aprašymą;

44.6. Neklaidinti trečiųjų asmenų pateikiant netikslią ir neteisingą informaciją Skelbime;

44.7. Nedėti Skelbimų nesusijusių su nekilnojamojo turto objekto pardavimu ir / ar nuoma;

44.8. Skelbimo turinyje nenaudoti necenzūrinio, diskriminacinio, rasistinio ir panašaus pobūdžio kalbos žodžių ir elementų, kurie gali pažeisti fizinių asmenų teises ir teisėtus interesus;

44.9. Sukurti ir paskelbti Skelbimą tik gavus nekilnojamojo turto savininko sutikimą;

44.10. Įvykus nekilnojamojo turto sandoriui, deaktyvuoti ir / ar pašalinti Skelbimą.

45. Klientas įsipareigoja ir prisiima visą atsakomybę už Skelbimo turinio atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams. Aktyvavus Skelbimą, Klientas patvirtina ir garantuoja, kad Skelbime pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami, informacija nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

46. Reklamos paslaugų atveju, Klientas įsipareigoja:

46.1. Bendrovei pateikti tikslią ir teisingą informaciją apie Kliento teikiamas paslaugas, profesinę veiklą, kitus duomenis;

46.2. Pateikiant informaciją Bendrovei (įskaitant, bet neapsiribojant savo prekės ženklą, kontaktinius duomenis, pavadinimą, profesinės veiklos aprašymą ir kt.) užtikrinti, jog informacija nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų (įskaitant, bet neapsiribojant teisių į prekės ženklą, komercines ir gamybines paslaptis, teisių į intelektinę nuosavybę ir kt.);

46.3. Nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruoja su Bendrove ir jos teikiamomis paslaugomis.VI. SKYRIUS

BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

47. Bendrovė turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti šias Taisykles, keisti Paslaugų kainą. Visais atvejais Klientas įsipareigoja su Taisyklėmis susipažinti Paslaugų užsakymo metu. Klientas pateikdamas Paslaugų užsakymą patvirtina, kad suprato ir perskaitė aktualios redakcijos Taisykles, galiojančias Paslaugų užsakymo pateikimo metu. Klientas verslininkas, nepateikęs prieštaravimo dėl Taisyklių pakeitimų iki Taisyklių naujos redakcijos įsigaliojimo ir toliau naudodamasis Paslaugomis (pagal neterminuotą Sutartį), savo veiksmais patvirtina, jog neprieštarauja ir sutinka su Taisyklių pakeitimais (neterminuotos Sutarties pakeitimais).

48. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu apriboti Kliento teisę naudotis Bendrovės paslaugomis ir / ar Svetaine, kai Klientas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, tais atvejais, kai Klientas pateikia neteisingą ir netikslią informaciją Svetainėje ir / ar Skelbime, tyčia skleidžia apgaulingą informaciją Svetainėje ir / ar Skelbime, kelia grėsmę ir / ar daro žalą Bendrovei, tretiesiems asmenims.

49. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu pašalinti Kliento paskelbtą Skelbimą, nutraukti Kliento reklamą, jei Kliento veiksmai pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, gali sukelti grėsmę Bendrovės reputacijai ir / ar padaryti žalą.

50. Bendrovė turi teisę gauti atlyginimą už suteiktas Bendrovės paslaugas Klientui. 

51. Bendrovė turi teisę apriboti ar sustabdyti Paslaugų teikimą Klientui verslininkui, kai Klientas verslininkas nesilaiko ir neapmoka Bendrovės pateiktos sąskaitos – faktūros nurodytais sąskaitoje - faktūroje mokėjimo terminais. Klientui verslininkui padengus įsiskolinimą, Paslaugų teikimas yra atnaujinimas, tačiau ne vėliau nei praėjus 3 mėnesiams nuo Kliento verslininko įsiskolinimo pradžios. Klientui verslininkui tinkamai neatsiskaičius per 3 mėnesius nuo skolos Bendrovei atsiradimo momento, sudaryta Sutartis yra nutraukiama ir Kliento verslininko Paskyra yra ištrinama (kartu su Paskyros duomenimis). Kliento verslininko įsigyti Bendrovės taškai lieka Bendrovei ir sumokėtos sumos už Paslaugas Klientui verslininkui nėra grąžinami. Siekiant iš naujo sudaryti Sutartį su Bendrove, Klientas verslininkas turi imtis veiksmų nurodytų Taisyklėse dėl Kliento verslininko naujos Paskyros sukūrimo.

52. Visais atvejais, kai Paslaugos teikimas yra sustabdomas ar apribojamas dėl Kliento kaltės, Paslaugos teikimo terminas nėra sustabdomas ir laikas, kai Paslaugos teikimas buvo sustabdytas ar apribotas, yra įskaitomas į bendrą Paslaugos teikimo laiką. Tokiu atveju, jei Bendrovė nepagrįstai sustabdė ar apribojo Paslaugų teikimą, laikas, kai Paslaugos teikimas buvo sustabdytas ar apribotas, yra Klientui kompensuojamas proporcingai pratęsiant Paslaugos teikimo terminą.

53. Mokestis už Paslaugas, kurių teikimas buvo nutrauktas (pavyzdžiui, Skelbimas buvo pašalintas) dėl priežasčių, susijusių su Kliento šių Taisyklių pažeidimu, yra negrąžinimas.

54. Skelbimo paskelbimo paslaugos atveju, Bendrovė atsako tik už informacijos Skelbimo forma techninį patalpinimą Svetainėje ir kitose Bendrovės administruojamose platformose (priklausomai nuo paslaugų apimties), jei Skelbimas atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

55. Bendrovė nėra atsakinga už Svetainėje Klientų pateiktos informacijos neatitikimus, netikslumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes kitiems Klientams ir / ar tretiesiems asmenims.

56. Reklamos paslaugų atveju, Bendrovė atsako tik už informacijos apie Klientą patalpinimą Svetainėje ir kitose Bendrovės administruojamose platformose (priklausomai nuo paslaugų apimties). Bendrovė pateikia tik tą informaciją apie Klientą, kurią pats suteikia Klientas Bendrovei. Atskiro susitarimo pagrindu, Bendrovė ir Klientas gali susitarti dėl konkretaus reklaminio pranešimo turinio.

57. Bendrovė neatsako už jokią žalą ir / ar nuostolius (įskaitant ir negautas pajamas), kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir / ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

58. Bet kuriuo atveju, Bendrovės atsakomybė Klientui yra ribojama 10 EUR suma. Bendrovės atsakomybės dydžio ribojimas yra siejamas su Paslaugų kaina ir teikiamų paslaugų pobūdžiu.


VII. SKYRIUS

KLIENTAS VARTOTOJAS

59. Klientas vartotojas sutinka ir supranta, kad apmokėjus už Skelbimo paskelbimo paslaugą, laikytina, jog minėta paslauga yra pradedama teikti iš karto ir jos teikimas negali būti atšauktas. Dėl šios priežasties, Klientas vartotojas sutinka, jog jam nebūtų taikoma 14 dienų nuotolinės sutarties atsisakymo teisė. Klientas vartotojas visais atvejais patvirtina, kad prieš užsisakydamas Paslaugą, įvertino jos reikalingumą ir būtinumą.

60. Klientas vartotojas, kuris užsisakys Reklamos paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant, siekiant gauti savo profesinės veiklos reklamą) nebus laikomas Klientu vartotoju, o bus laikytinas Klientu verslininku.

61. Nutraukus Sutartį Kliento vartotojo iniciatyva nesuėjus Paslaugos teikimo terminui (pavyzdžiui, Klientui vartotojui anksčiau laiko deaktyvavus ir / ar ištrynus savo Skelbimą), Kliento vartotojo sumokėtas mokestis už Paslaugą nėra grąžinamas. Tokiu atveju yra laikoma, jog Bendrovė tinkamai suteikė Klientui Paslaugą. Ši nuostata nėra taikoma tais atvejais, kai Klientas vartotojas nutraukia Sutartį dėl Bendrovės kaltės ir / ar pasikeitusio Paslaugos mokesčio, pasikeitusių Taisyklių.

62. Tokiu atveju, jei Klientui vartotojui yra teikiamos nekokybiškos Paslaugos, Klientas vartotojas turi teisę reikalauti ištaisyti teikiamų paslaugų trūkumus, sumažinti Paslaugų kainą arba vienašališkai nutraukti Sutartį.

63. Klientas vartotojas neturi teisės reikalauti ištaisyti teikiamų paslaugų trūkumus, kai to neįmanoma padaryti arba tai pareikalautų neproporcingų Bendrovės išlaidų.

64. Klientas vartotojas turi teisę reikalauti sumažinti Paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Bendrovė neištaisė Paslaugų teikimų trūkumų, arba šių trūkumų neįmanoma ištaisyti, paslaugos teikimo trūkumas yra esminis.

65. Klientui vartotojui nutraukus Sutartį dėl Bendrovės kaltės, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas grąžina Klientui vartotojui jo sumokėtą mokestį už Paslaugas, už laikotarpį, kurį buvo teikiamos nekokybiškos paslaugos, į tą pačią banko sąskaitą, kurią Klientas vartotojas naudojo mokėdamas už Paslaugas.

66. Klientas vartotojas turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo Paslaugų teikimo, pirmiausia, raštu Bendrovei Svetainėje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Nesutikdamas su Bendrovės atsakymu (kurį Bendrovė įsipareigoja pateikti per 14 dienų), Klientas vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba užpildyti prašymo formą Europos Sąjungos Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje.


VIII. SKYRIUS

KLIENTAS VERSLININKAS

67. Klientas verslininkas įsipareigoja pateikti tikslią ir teisingą informaciją Paskyros sukūrimui Svetainėje, Skelbimuose (kuriuos pats sukuria), reklamuojant ir viešinant informaciją apie savo profesinę veiklą.

68. Klientas verslininkas įsipareigoja visais atvejais Skelbimų turinį ir Skelbimo paskelbimą ir viešinimą suderinti su nekilnojamojo turto objekto savininku.

69. Klientas verslininkas suteikia Bendrovei besąlygiškai, neatlygintą teisę naudoti Kliento įkeltą turinį Svetainėje ir kitose Bendrovės administruojamose platformose.

70. Kliento verslininko ir Bendrovės Sutartis dėl Paslaugų teikimo pagal Taisykles yra laikoma sudaryta ir patvirtina nuo to momento, kai Bendrovė sukuria Kliento verslininko Paskyrą Svetainėje. Kliento verslininko ir Bendrovės sudaryta Sutartis yra neterminuota, kurios pagrindu Klientas verslininkas gali pateikti Paslaugų užsakymą Bendrovei.

71. Bendrovės ir Kliento verslininko sudaryta neterminuota Sutartis galioja tol, kol vyksta Paslaugos teikimas ir Paslaugų teikimas nėra nutraukiamas vienos iš šalių reikalavimu arba abiejų šalių sutarimu.

72. Klientas verslininkas neterminuotą Sutartį gali nutraukti vienašališkai apie tai informavęs Bendrovę prieš 30 dienų.  

73. Sutarties nutraukimu yra laikomas Paslaugų atsisakymas (pavyzdžiui, pareiškimas dėl Paslaugų atsisakymo) ir / arba Kliento verslininko Paskyros ištrynimas.


IX. SKYRIUS

SVETAINĖ

74. Svetainė yra Bendrovės nuosavybė ir yra saugoma teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą.

75. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę kaip kūrinį ir technologinį sprendimą priklauso Bendrovei.  Naudodamasis Svetaine, Klientas neįgyja jokių teisių į Svetainę.

76. Draudžiama pažeisti Bendrovės intelektinės nuosavybės teises, įskaitant, bet neapsiribojant:

70.1. Kopijuoti ar kitaip perduoti Svetainės technologinius sprendimus ar jos dalis, dizainą;

70.2. Naudoti Svetainę su šiomis Taisyklėmis arba bendrai taikytinais įstatymais nesuderinamais būdais;

70.3. Gadinti, ar keisti Svetainę;

77. Tik Bendrovė turi teisę modifikuoti Svetainę, keisti technologinius sprendimus, Svetainės funkcionalumus ir dizainą.

78. Bendrovė įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, jog Svetainė veiktų visą laiką, tačiau negali garantuoti, jog Svetainė veiks be trukdžių. Laikytina, jog Svetainė veikia be trukdžių, jei Svetaine ir Paslaugomis galima naudotis 90 procentų laiko per metus. Bet kokie laikini Svetainės veikimo ir Paslaugų teikimo trukdžiai (iki 24 valandų) nebus laikytini netinkamais Bendrovės Paslaugų teikimo atvejais, kurių pagrindu Bendrovei nekils pareiga grąžinti Kliento sumokėtas sumas už Paslaugas.

79. Esant Svetainės veikimo sutrikimams, dėl visų klausimų, Klientas tiesiogiai turi kreiptis į Bendrovę.


X. SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

80. Visa apie fizinių asmenų duomenų tvarkymą informacija yra pateikiama Bendrovės Privatumo politikoje.

81. Bet kuris fizinis asmuo gali kreiptis į Bendrovę dėl jo teisių kaip duomenų subjekto įgyvendinimo Bendrovės Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.


XI. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

82. Klientas ir Bendrovė susitaria, kad visi su Taisyklėmis susiję ar dėl Taisyklių vykdymo, pažeidimo, sutartinių santykių nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir / ar nesutarimai bus sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

83. Pranešimai šalims yra siunčiami Svetainėje ir Kliento Paskyroje nurodytais kontaktiniais duomenimis.