Namo iki 80 kv. m ploto statyba - kada nereikia statybos leidimo

Pirmadienis, 16 spalio 2023

Prieš pradedant statybas visada privalu pasidomėti, kokie leidimai ir reikalavimai keliami statiniams. Primename, kad statybą leidžiančio dokumento (SLD) privalomumas nustatomas pagal statinio kategoriją, statybos rūšį, statinio paskirtį bei teritoriją, kurioje yra pastatas. 

Žinotina, kad nesudėtingasis statinys yra paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto.

Nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m. 

Taigi, gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatas, kurio didžiausias aukštis - 8,5 metro, o didžiausias plotas – 80 kvadratinių metrų, laikytinas II grupės nesudėtinguoju statiniu.

Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad SLD – leidimas statyti naują statinį privalomas naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują ypatingąjį ir neypatingąjį statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 1.3. papunktyje nustatyta, kad leidimas statyti naują statinį privalomas statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visiems naujai statomiems gyvenamiesiems pastatams, nepriklausomai nuo jų techninių parametrų ir kategorijos, privaloma parengti statinio projektą ir gauti SLD. Dėl kitų statinių statybos leidimų privalomumo visada pasitikrinti galite https://apklausos.vtpsi.lt/index.php/291423?lang=lt.

Šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Temos: Statyba