Ar keisti langui daugiabutyje būtinas statybos leidimas? Atsako Statybos inspekcija

Pirmadienis, 13 lapkričio 2023

Gyventojams, turintiems butą senesnės statybos daugiabučiame name, dažnai atsiranda poreikis keisti langus dėl susidėvėjimo, didesnės šilumos ar garso izoliacijos arba norint įsirengti erdvę, skirtą poilsiui ir paprasčiausiai mėgautis gražia panorama.

Pastato langų keitimo darbai yra priskiriami pastato paprastojo remonto darbams.

Ar keisti langui daugiabutyje būtinas statybos leidimas? Atsako Statybos inspekcija 1
Ar keisti langui daugiabutyje būtinas statybos leidimas? Atsako Statybos inspekcija 1

Atvejai, kada privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) paprastojo remonto darbams, nurodyti Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte, bei statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 4 punkte.

Taip pat pažymime, kad pastato išvaizdos keitimu yra laikoma:

  • balkonų, lodžijų įstiklinimas;
  • fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas;
  • esamų angų nuo 0,2 m2 ir didesnio ploto pastato fasade užtaisymas;
  • šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą);
  • fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą);
  • didesnės kaip 0,01 m3 tūrio įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo;
  • įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo;
  • Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas.

Kai daugiabučiame name įrengiami nauji langai, keičiama langų spalva, matmenys arba suskaidymas, turi būti gaunamas butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas (t. y. 50 procentų +1 balsas), įformintas protokolu, parengiamas aprašas ir kreipiamasi į savivaldybės administraciją dėl SLD išdavimo.

Taigi, jeigu keičiamas lango suskaidymas rėmais, toks lango pakeitimas (išlaikant tą pačią rėmų spalvą), yra priskiriamas pastato paprastajam remontui, keičiančiam pastato išvaizdą. Tokiu atveju leidimas atlikti daugiabučio gyvenamojo namo paprastąjį remontą privalomas, jeigu pastatas yra bent vienoje iš nurodytų teritorijų: mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.

SLD privalomumą paprastajam remontui pasitikrinti galite čia https://apklausos.vtpsi.lt/index.php/459838?lang=lt.

Apibendrinant teigtina, kad kai privalomas SLD, visais atvejais rengiamas projektas, kaip nurodyta Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje. Taip pat privalomas ir daugumos bendraturčių sutikimas – protokolinis sprendimas, nes pagal Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 dalį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

Šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija