Statybos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose - kada reikalingas statybos leidimas?

Penktadienis, 03 gegužės 2024

Autorius: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Kiekvienas žemės sklypo savininkas ar naudotojas privalo laikytis tam tikros tvarkos, norėdamas statyti statinius ar vykdyti kitą su žeme susijusią veiklą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija koncentruotai pateikia informaciją, ką privalu žinoti vykdant statybas kitos paskirties - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos - teritorijose.

Žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, o taip pat laikytis žemės sklypui Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų reikalavimų. Žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo statyti statinius ir įrenginius tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus reikalingus leidimus.

Žemės sklype vykdoma ar numatoma vykdyti veikla ir su ja susijusi statyba turi atitikti Žemės naudojimo būdų turinio apraše nustatytą žemės sklypo naudojimo būdo turinį. Taigi, kitos paskirties žemės, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypai yra skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

Statybą leidžiančio dokumento (SLD) privalomumas naujo statinio statybai nustatomas pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 1 punkto nuostatas. 

Leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

  • kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose (išskyrus, kai statytojas yra SLD išduodantis viešojo administravimo subjektas ir kurortas nepatenka į kitas šiame papunktyje nurodytas teritorijas), Kuršių nerijoje – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį); Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines) (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį);
  • statant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus Ds* kategorijų gatves; 5 m3/per parą ir mažesnio našumo nuotekų valyklas, nuotekų kaupimo rezervuarus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų ir mėgėjų sodo žemės sklypuose; krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį) mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje);
  • statant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį) kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ar jos apsaugos zonoje;
  • magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį.

Besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimų (susitarimų) privalomumo atvejus statant statinius reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Ar reikalingas leidimas naujo objekto statybai (namui, pavėsinei, lauko virtuvei, sandėliukui ar kt.), visada greitai ir paprastai išsiaiškinti galima užpildžius automatinį klausimyną: https://apklausos.vtpsi.lt/index.php/291423?lang=lt.

Temos: Statyba