Realu.lt

Kupolinis statinys. Ką svarbu žinoti jį statant?

Kupolinis statinys. Ką svarbu žinoti jį statant?

Planuojantiems pasistatyti kupolinį statinį poilsiui, laisvalaikiui, pramogoms ar kaip šiuolaikišką šiltnamį, svarbu prisiminti, kad prieš pradedant statybas privalu pasidomėti, kokie leidimai ir reikalavimai keliami tokiam statiniui. Komentuoja Statybos inspekcija.

Statybos įstatyme apibrėžta, kad statinys yra nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus; laikinasis statinys – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą. Civiliniame kodekse numatyta, kad nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės (pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji). Daiktai, kuriuos galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, laikomi kilnojamaisiais, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

Taigi, kiekvienas objektas pagal nurodytus požymius priskiriamas nekilnojamiesiems daiktams (statiniams) arba kilnojamiesiems daiktams. Vertinant konkretų objektą, reikia įvertinti, ar jis pastatomas statybos vietoje atliekant statybos darbus, ar atvežtas (surinktas) gamykloje pagamintas gaminys (tokiu atveju reikėtų žiūrėti, kas nurodyta gamintojo pateikiamoje techninėje dokumentacijoje (statinys (pastatas) ar kilnojamasis daiktas), ar jį perkeliant į kitą vietą jis prarastų naudojimo paskirtį ir sumažėtų jo vertė.

Primintina, kad objektas laikytinas statiniu, jei jis atitinka visas šias sąlygas:

  1. yra nekilnojamasis daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės;
  2. turi laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje;
  3. sukurtas atliekant statybos darbus.

Apibendrinant teigtina, kad kupolinis statinys laikytinas statiniu tuo atveju, jeigu jis atitinka visas tris pirmiau nurodytas sąlygas. Statybos įstatymo bei jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimai netaikomi kilnojamiesiems daiktams, t.y objektams, kurie nelaikomi statiniais.

Atvejai, kada statyti naują statinį privalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD), nurodyti Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą SLD padarinių šalinimas“ 3 priedo 1 punkte. Šie atvejai priklauso nuo statinio kategorijos ir teritorijos, kurioje vykdoma statyba. Taigi, jeigu negyvenamosios paskirties pastatas pagal statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ nurodytus požymius ir techninius parametrus priskiriamas nesudėtingųjų statinių I grupei, SLD privalomas statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 ir 1.4 papunkčiuose nurodytais atvejais. Primename, kad statinio projektas turi būti parengtas, kai privaloma gauti SLD. Jei statinio statybą leidžiančiame dokumente (SLD) būtų nurodytas statinio naudojimo terminas, toks statinys būtų laikomas laikinuoju.

Pasitikrinti, ar SLD privalomas naujai statomiems statiniams, galima Statybos inspekcijos svetainėje: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/518183?lang=lt.

Pasidalink naujiena