Sklypo reljefo nuolydis: ką svarbu žinoti

Antradienis, 27 rugsėjo 2022

Gyventojams dažnai kyla klausimų dėl sklypo reljefo formavimo (pažeminimo, paaukštinimo ir išlyginimo) arba netoliese esančiame sklype vykdomų reljefo formavimo darbų. Statybos inspekcija informuoja, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

Sklypo reljefo nuolydis: ką svarbu žinoti 1
Sklypo reljefo nuolydis: ką svarbu žinoti 1

v>
Statybos techniniame reglamente STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatyti šie reikalavimai žemės sklypams:v>
  • didžiausias sklypo reljefo nuolydis – ne didesnis kaip 12 %. Jei nuolydis viršija šį dydį, jis yra sumažinamas formuojant sklypo reljefą (t.y. paaukštinant, pažeminant, išlyginant reljefo paviršių, įrengiant terasas, atramines sieneles ir panašiai);
  • jei sklypas yra teritorijoje, kurioje yra komunalinis ar vietinis lietaus nuotakynas, paviršinės nuotekos iš sklypo turi būti nuvedamos į šį nuotakyną nuotekų išleistuvu (-ais). Sklypo viduje paviršinės nuotekos nuvedamos į išleistuvą sklypo lietaus nuotakynu ar sklypo reljefo paviršiumi, latakais ir pan.;
  • jei sklypas yra teritorijoje, kurioje nėra komunalinio ar vietinio lietaus nuotakyno, paviršinės nuotekos iš sklypo turi būti nuvedamos į griovius, kanalus arba reljefo paviršiumi į atvirus vandens telkinius ir pan.;
  • draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus.
Taigi, jei žemės darbai atliekami dėl statomo statinio, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas (SLD), tai tie žemės darbai turėtų būti atliekami taip, kaip tai numatyta statinio projekte, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Kitais atvejais, žemės darbai turi būti atliekami taip, kad nepažeistų gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Žinotina, kad nuo grunto griuvimo ar nušliaužimo į kitą sklypą apsaugotų atraminė sienelė, – ji turi būti įrengta laikantis tokiems inžineriniams statiniams taikomų reikalavimų.v>
 v>
Statybos inspekcijos informacijav>v>v>v>v>v>